Informatii pacienti

Pacienti tratati

Evoluatia pacientilor tratati in perioada 2011 - 2015

PERIOADA

NUMAR PACIENTI

SERVICll MEDICALE

01.01.2011 - 31.12.2011

3742 PACIENTI INTERNATI
3418 PACIENTI TRATATI IN AMBULATORIU

01.01.2012 - 31.12.2012

3989 PACIENTI INTERNATI
2912 PACIENTI TRATATI IN AMBULATORIU

01.01.2013 - 31.12.2013

3835 PACIENTI INTERNATI
3264 PACIENTITRATATI IN AMBULATORIU

01.01.2013 - 31.12.2014

3696 PACIENTI INTERNATI
4023 PACIENTITRATATI IN AMBULATORIU

01.01.2013 - 31.12.2015

3866 PACIENTI INTERNATI
3088 PACIENTITRATATI IN AMBULATORIU
848 EXAMENE PARACLINICE SPITAL
2215 EXAMENE PARACLINICE DIN AMBULATORIU
7525 CONSULTATII EFECTUATE IN AMBULATORIU

 

Copyright © 2015 - Efosan